Thứ sáu, 13/8/2021, 22:19
Lượt đọc: 665

Thông báo về học chính trị hè 2021

Dành cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên; Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm kiến thức và viết bài thu hoạch (trên giấy bài làm do Trung tâm BDCT Quận Bình Tân phát hành) Hạn nộp làm bài trắc nghiệm và nộp bài viết: 20/8/2021 - 29/8/2021; (nộp cho Cô Diễm: tổ trưởng hành chánh)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ


Số: 10/KH-TTBDCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bình Tân, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ

quản lý, giáo viên các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Bình Tân năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 30/6/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề các cấp của thành phố; Kế hoạch số 44-KH/QU ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021;

          Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Bình Tân nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy ở các cấp.

2. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; nội dung bồi dưỡng phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC, HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ, TÀI LIỆU HỌC TẬP:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận (gồm cả công lập và ngoài công lập).

2. Nội dung học tập:

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tình hình thế giới và trong nước nổi bật của 06 tháng đầu năm 2021; những vấn đề kinh tế - xã hội của quận Bình Tân và Nghị quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ quận.

          3. Phương thức tổ chức:

          - Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên Ban Tổ chức lớp không thể tổ chức các lớp tập trung. Do đó, cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên tự nghiên cứu tài liệu học tập tại nhà.

          - Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Quận ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận biên soạn.

          4. Hình thức đánh giá:

          Sau khi tự nghiên cứu, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên sẽ tham gia đánh giá bằng 02 hình thức:

          4.1 Trắc nghiệm kiến thức:

          - Cán bộ quản lý, giáo viên truy cập vào trang website trắc nghiệm trực tuyến Myaloha được đăng tải trên Trang fanpage Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân (https://www.facebook.com/btgquanuybinhtan) vào ngày 20/8/2021 để đăng ký tài khoản.

          Hệ thống sẽ yêu cầu người tham gia cung cấp các thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, Đơn vị công tác/ Trường. Sau đó bấm “Cập nhật”.

          - Người tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án A, B, C, D mà Ban Tổ chức đưa ra, trong thời gian tối đa 10 phút. Mỗi người có thể tham gia trả lời nhiều lượt.

          - Thời gian tham gia phần trắc nghiệm kiến thức từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2021.

          - Phần trắc nghiệm được đánh giá “đạt yêu cầu” khi người tham gia trả lời trắc nghiệm có từ 15/20 câu trả lời đúng.

          - Kết thúc thời gian trắc nghiệm, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, gửi trả kết quả về cho từng trường.

          4.2 Viết bài thu hoạch:

          - Cán bộ quản lý, giáo viên viết một bài thu hoạch cá nhân theo chủ để do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận gợi ý.

          - Bài thu hoạch được trình bày bằng hình thức viết tay trên mẫu giấy do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận phát hành.

          - Các đồng chí Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại các bài thu hoạch của cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình. Sau đó, tổng hợp danh sách đánh giá, phân loại của đơn vị, báo cáo kết quả cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

          - Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận đánh giá bài viết thu hoạch của Hiệu trưởng các trường và người đứng đầu các đơn vị.

5. Tài liệu học tập:

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); tài liệu do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật in, phát hành năm 2021.

- Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Các tài liệu của Đảng bộ quận; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Một số Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2021 của Quận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thị Bé Hai

- UVBTVQU, Trưởng Ban Tuyên giáo QU, Giám đốc Trung tâm BDCT quận

- Trưởng Ban

- Đ/c Nguyễn Văn Hương

- Phó Giám đốc Trung tâm BDCT quận

- Phó Ban TT

- Đ/c Lê Văn Trung

- Phó Ban Tuyên giáo QU

- Phó Ban

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Châu

- Phó Giám đốc Trung tâm BDCT quận

- Phó Ban

- Đ/c Phạm Thị Cẩm Hồng

- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy

- Thành viên

-Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc

- Viên chức TTBDCT quận

- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi

- Viên chức TTBDCT quận

- Thành viên

- Đ/c Huỳnh Thái Châu

- Cán bộ TTBDCT quận

- Thành viên

- Kính mời đồng chí Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, Trường THPT Vĩnh Lộc, Trường THPT Bình Hưng Hòa, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT An Lạc, Trường THPT Dân lập Ngôi Sao, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tham gia là Phó Ban Tổ chức.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức biên tập tài liệu học tập bằng các file văn bản; chuyển tài liệu, câu hỏi viết thu hoạch và giấy viết bài thu hoạch cho các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

- Lập dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức đợt bồi dưỡng, tập huấn theo Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

- Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2.2. Ban Giám hiệu các Trường Trung học phổ thông, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

- Tổ chức quán triệt, triển khai và chuyển tài liệu học tập, câu hỏi, giấy viết bài thu hoạch đến cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình.

- Đồng chí Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông và đồng chí Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quán triệt, triển khai, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên tự nghiên cứu tài liệu học tập tại nhà.

- Tổ chức đánh giá, phân loại, thực hiện báo cáo kết quả công tác tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình và gởi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

3. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 02/8/2021 đến 14/08/2021: triển khai kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt bồi dưỡng.

- Từ 15/8/2021 đến 30/8/2021: Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tự nghiên cứu, làm bài trắc nghiệm kiến thức và viết bài thu hoạch.

- Từ 01/9/2021 đến 30/9/2021: Tổ chức đánh giá, phân loại, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy.

Trên đây là Kế hoạch về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Bình Tân./.

Tác giả: HT
Nguồn tin: THPT Bình Tân

163