Thứ hai, 21/3/2022, 16:12
Lượt đọc: 22

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - theo Thông tư 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông

NỘI DUNG
Tác giả: HT
Nguồn tin: Bộ GDĐT

163